Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forskrifter for nye Kristiansand på høring

Fra 1. januar 2020 slås kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand sammen til en ny kommune. Som følge av dette må en rekke av dagens forskrifter som er spesifikke for hver enkelt kommune, samkjøres til oppdaterte forskrifter for nye Kristiansand.

Forskrifter på høring

Følgende forskrifter for nye Kristiansand er lagt ut på høring:

De tre forskriftene som nå er lagt ut på høring er utarbeidet av de tekniske enheter i Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, i samarbeid med EnviDan Momentum AS.

Målsetningen med arbeidet har vært å lage forskrifter som er rettferdig, tydelig og fleksibel. Gebyrene skal gjenspeile de ulike brukergruppenes kostnadsnivå på best mulig måte. Forskriftene skal være lett å lese og håndheve med klart og forståelig språk uten uklare, eller vanskelige formuleringer.

Forskriftene henviser til årlige kommunestyrevedtak for gebyrenes størrelse.

Forskriftene legges ut på høring med høringsfrist 30. september 2019. Deretter skal forskriftene til politisk behandling.

Forskrift om tømming av slamanlegg  

Denne forskriften regulerer tømming av de slamanlegg som er eller ikke er tilknyttet kommunens avløpsnett.

Det som er vesentlig å få med seg med ny forskrift for tømming av slamanlegg er at det blir obligatorisk å benytte den kommunale slamtømmeordningen. Dette er nytt for Kristiansand, men har vært gjeldende regime i Søgne og Songdalen. Hovedpoenget med å innføre tvungen kommunal slamtømmeordning er hensynet til kravet om at kommunen skal føre tilsyn med at anleggene fungerer, har plikt til å tømme-, og skal ha oversikt over alle slamanlegg. 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket 

Gebyrer etter denne forskriften skal dekke kommunens kostnader med saksbehandling, kontroll og tilsyn ved for eksempel utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter eller mindre tettbebyggelser.

Forskriften dekker også saksbehandling for utslipp av oljeholdig vann, fettholdig vann og øvrige industripåslipp til kommunalt ledningsnett. 

Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Vann- og avløpsgebyrene i Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner bygger på selvkostprinsippet. Det vil si at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn gjennom de gebyrene som abonnentene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes til fond og gebyrene vil deretter reguleres etter egne regler. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

Noe av det vesentlige i forslaget til ny forskrift om vann- og avløpsgebyr er innføring av obligatorisk vannmåler. Dette er i dag gjeldende i Søgne og Songdalen, men blir nytt for Kristiansand. 

Høringsfrist 

Forslagene og andre dokumenter i saken kan lastes ned fra kommunenes nettsider her:

Skriftlig utgave er lagt til gjennomsyn på servicetorgene i Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner. 

Frist for innsending av uttalelser er satt til 30.09.2019.

Høringssvar kan sendes på e-post til postmottak@kristiansand.kommune.no eller til adresse: Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand. 

Kontaktpersoner 

Forskrift om tømming av slamanlegg og forskrift om gebyrer for saksbehandling:

Marianne Bliksås, tlf. 416 28 584, e-post: marianne.bliksas@kristiansand.kommune.no

Forskrift om vann- og avløpsgebyr:

Torleif Jacobsen, tlf. 995 38 399, e-post: torleif.jacobsen@kristiansand.kommune.no


Publisert: 11.07.2019 11:05
Sist endret: 11.07.2019 12:46