Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Invitasjon til å søke om spillemiddeltilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Songdalen kommune, til fordeling i 2020.

Frister

Søkere må melde fra til Songdalen kommune om at de ønsker å søke innen 1. juni 2019.

Søknadsfristen er satt til 1. september 2019.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Tilskuddsordningen har to underordninger:

  • ordinære anlegg og
  • nærmiljøanlegg.

Det kan ikke søkes om tilskudd til drift eller løpende vedlikehold.

Hva er ordinære anlegg?

Ordinære anlegg er anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for organisert idrettslig aktivitet. Som hovedregel må anleggene kunne brukes til å avvikle konkurranser innenfor de aktivitetene anlegget er ment for. Samtidig finnes det flere anleggstyper i denne underordningen som ikke tar utgangspunkt i konkurranser og organisert aktivitet, f.eks friluftslivsanlegg og skateanlegg. For ordinære anlegg kan det som hovedregel søkes om tilskudd som tilsvarer inntil 1/3 av godkjente kostnader.

Hva er nærmiljøanlegg?

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg som ikke er spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, men hvor målsettingen er åpne og tilgjengelige aktivitetsanlegg for alle, beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene er ofte samlokalisert med skoler, og skal ligge i områder der folk bor og/eller oppholder seg. Ordningen retter seg først og fremst mot anlegg for barn og ungdom i alderen 6-19 år. For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad.

Hvem kan søke om tilskudd?

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt lag, foreninger og organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund, Samenes Idrettsforbund-Norge / Sámiid Valástallanlihttu-Norga, Studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, Det Frivillige Skyttervesen, lag, foreninger og organisasjonsledd i Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd.

Velforeninger og borettslag kan kun søke om tilskudd til nærmiljøanlegg.

Mer informasjon og søknadsskjema:

Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema finner du på Anleggsregisteret.no

Kontaktperson i kommunen

Songdalen kommune ønsker en god dialog med søkere om spillemiddeltilskudd. Ta kontakt med vår kontaktperson tidlig i prosessen, slik at vi kan bistå og få oversikt over alle aktuelle søknader.

Vår kontaktperson er Terje Premak.

Tlf. 922 77 008 eller e-post: Terje.premak@songdalen.kommune.no


Publisert: 13.03.2019 10:22
Sist endret: 13.03.2019 10:42