Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Byggesaksgebyr

Byggesaker - Gebyrregulativ 2017

Byggetiltak du kan søke om selv

Saksbehandlingsgebyret er på 5 000 kroner på byggetiltak du kan søke om selv. Gebyret inkluderer vår behandling av søknaden om ferdigattest.

Dispensasjon

Søker du om dispensasjon fra lover, planer eller bestemmelser, koster dette 7 000 kroner.

Uten tillatelse

Hvis tiltaket det søkes om allerede er bygget uten tillatelse, ilegges det et tilleggsgebyr på 100 prosent av fullt gebyr.

Tillegg for to-trinnssøknader

For behandling av to-trinnsøknader kommer et tillegg på 30 % på opplistete priser.

Hele gebyrregulativet

1. Tiltak etter PBL § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, med unntak av opprettelse av grunneiendom (§ 20-1 m)
Tiltak etter PBL § 20-4, med unntak av opprettelse av grunneiendom
BeskrivelseGebyr
Tiltak etter § 20-4 5 000

 

2. Tiltak etter PBL § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
Tiltak etter § 20-1, bolig/fritidsbolig
BoligGebyr
A. Bygg med en boenhet 14 000
B. Tillegg per boenhet 8 000
C. Til- og påbygg/ombygging, bruksendring, annet 6 000
D. Riving 5 000
 Tiltak etter § 20-1, andre bygg
Alle andre bygg, tilbygg areal (BRA) Gebyr 
 F. 0 - 50 m² 10 000
 G. 51 - 100 m²  15 000
 H. 101 - 200 m²  25 000
 J. 201 - 400 m³  45 000
 K. 401 - 600 m²  55 000
 L. 601 - 1.100 m²  60 000
 M. 1.001 m² og større  65 000
For behandling av søknad om parkeringskjeller, drivhus og plasthaller.  50 % av satsene ovenfor.
For behandlig av søknad om bruksendring.

 50 % av satsene ovenfor.

3. Tiltak etter § 20-1 m, opprettelse av ny grunneiendom etc. (delesaker)
Tiltak etter § 20-1 m, opprettelse av ny grunneiendom etc.
Tiltak etter § 20-1 mGebyr
A. Fradeling av byggetomt, uregulert per tomt 10 000
B. Fradeling av byggetomt, regulert per tomt 5 000
C. Øvrige delingssaker, tilleggsareal, grensejusteringer med mer 5 000
Gebyr for ev. behandling etter matrikkellova kommer i tillegg  
4. Gebyrer for arbeider som ikke areal beregnes
Gebyrer for arbeider som ikke arealberegnes
BeskrivelseGebyr
A Etter PBL § 20-1 5 000
B Ferdigattest for byggesaker eldre enn 6 år eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse 2 000
C Behandlingsgebyr for igangsettelse 5 000
D Endring av tillatelse 5 000
E Godkjennelse av plassering etter PBL 29-4 1 500
F Midlertidig brukstillatelse 2 000
Ekstern bistand, jf. PBL. §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vvurdering av søknad og til nødvendige kontroller. Dette skal i hvert tilfelle avtales med tiltakshaver og utføres for hans regning kfr. medgått tid jf. Plan- og bygningslovens § 25-2 andre ledd.  
5. Godkjenning av selvbygger
Godkjenning av selvbygger
Gebyrer beregnes for hvert tiltak det søkes omGebyr
A For personlig godkjenning og selvbygger 2.500
6. Saksbehandlingsgebyr for saker som er avslått (gjelder ikke ulovlige tiltak eller dispensasjoner)

50 % av fullt behandlingsgebyr, avhengig av sakstype.

7. Ulovlige tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 32

Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt:
Dobbelt behandlingsgebyr avhengig av sakstype. I tillegg kommer eventuellt tvangsmulkt og så videre.

8. Dispensasjoner
Dispensasjoner
Tilleggsgebyr for hvert forhold som krever dispensasjonGebyr
Fra bestemmelser i plan- og bygningsloven 7 000
Fra bestemmelser i kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan 7 000
Fra bestemmelser i teknisk forskrift 7 000

Publisert: 01.08.2016 14:43
Sist endret: 01.08.2016 14:43