Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Byggesaksgebyr

Byggesaker - Gebyrregulativ 2018

Byggetiltak du kan søke om selv

Saksbehandlingsgebyret er på 5 500 kroner på byggetiltak du kan søke om selv. Gebyret inkluderer vår behandling av søknaden om ferdigattest.

Dispensasjon

Søker du om dispensasjon fra lover, planer eller bestemmelser, koster dette 14 000 kroner.

Uten tillatelse

Hvis tiltaket det søkes om allerede er bygget uten tillatelse, ilegges det et tilleggsgebyr på 100 prosent av fullt gebyr.

Tillegg for to-trinnssøknader

For behandling av to-trinnsøknader kommer et tillegg på 30 % på opplistete priser.

Hele gebyrregulativet

1. Tiltak etter PBL § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, med unntak av opprettelse av grunneiendom (§ 20-1 m)
Tiltak etter PBL § 20-4, med unntak av opprettelse av grunneiendom
BeskrivelseGebyr
Tiltak etter § 20-4 5 500

 

2. Tiltak etter PBL § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
Tiltak etter § 20-1, bolig/fritidsbolig
BoligGebyr
A. Bygg med en boenhet 15 000
B. Tillegg per boenhet 9 000
C. Til- og påbygg/ombygging, bruksendring, annet 6 500
D. Riving 5 000
 Tiltak etter § 20-1, andre bygg
Alle andre bygg, tilbygg areal (BRA) Gebyr 
 F. 0 - 50 m² 11 000
 G. 51 - 100 m²  16 000
 H. 101 - 200 m²  26 000
 J. 201 - 400 m³  47 000
 K. 401 - 600 m²  57 000
 L. 601 - 1.100 m²  62 000
 M. 1.001 m² og større  67 000
For behandling av søknad om parkeringskjeller, drivhus og plasthaller.  50 % av satsene ovenfor.
For behandlig av søknad om bruksendring.

 50 % av satsene ovenfor.

3. Tiltak etter § 20-1 m, opprettelse av ny grunneiendom etc. (delesaker)
Tiltak etter § 20-1 m, opprettelse av ny grunneiendom etc.
Tiltak etter § 20-1 mGebyr
A. Fradeling av byggetomt, uregulert per tomt 11 000
B. Fradeling av byggetomt, regulert per tomt 5 500
C. Øvrige delingssaker, tilleggsareal, grensejusteringer med mer 5 500
Gebyr for ev. behandling etter matrikkellova kommer i tillegg  
4. Gebyrer for arbeider som ikke areal beregnes
Gebyrer for arbeider som ikke arealberegnes
BeskrivelseGebyr
A Etter PBL § 20-1 6 000
B Ferdigattest for byggesaker eldre enn 6 år eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse 3 000
C Behandlingsgebyr for igangsettelse 5 500
D Endring av tillatelse 5 500
E Godkjennelse av plassering etter PBL 29-4 2 000
F Midlertidig brukstillatelse 3 000
Ekstern bistand, jf. PBL. §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vvurdering av søknad og til nødvendige kontroller. Dette skal i hvert tilfelle avtales med tiltakshaver og utføres for hans regning kfr. medgått tid jf. Plan- og bygningslovens § 25-2 andre ledd.  
5. Godkjenning av selvbygger
Godkjenning av selvbygger
Gebyrer beregnes for hvert tiltak det søkes omGebyr
A For personlig godkjenning og selvbygger 3 000
6. Saksbehandlingsgebyr for saker som er avslått (gjelder ikke ulovlige tiltak eller dispensasjoner)

50 % av fullt behandlingsgebyr, avhengig av sakstype.

7. Ulovlige tiltak etter plan- og bygningslovens kap. 32

Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt:
Dobbelt behandlingsgebyr avhengig av sakstype. I tillegg kommer eventuellt tvangsmulkt og så videre.

8. Dispensasjoner
Dispensasjoner
Tilleggsgebyr for hvert forhold som krever dispensasjonGebyr
Dispensasjonssøknad til politisk behandling 14 000
Dispensasjonssøknad som sendes på høring til statlig eller regional myndighet, eller dispensasjon fra plankrav 14 000
Øvrige dispensasjoner 5 000

Publisert: 01.08.2016 14:43
Sist endret: 01.08.2016 14:43