Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

2. gangs behandling og endelig vedtak av detaljregulering for E39 Kristiansand vest - Søgne øst

Kommunestyret behandlet saken i møte 21.06.2017 sak 29/17

Møtebehandling 

Hildegunn MT Schuff, MDG la fram følgende forslag:

E39 fra Kristiansand vest til Søgne øst er et kapasitetsøkende motorveiprosjekt som vil medføre store naturødeleggelser i Songdalen og omkringliggende kommuner. Etter at flertallet i kommunestyret vedtok denne motorveien er dagsonen forlenget og flyttet ut over Rossevannet, som er drikkevannskilde for 45.000 mennesker. Firefelts motorvei fra Søgne øst til Kristiansand vest vil pumpe mer biltrafikk inn i Nye Kristiansand, hvor ringvegen som skulle redusere trafikkproblemene er blitt utsatt på ubestemt tid. Motorveibyggingen undergraver samfunnets overordnede klimamål, og dermed også bærekraftig samfunnsutvikling og økonomi på lengre sikt. Kommunestyret vedtar ikke detaljregulering for E39 Kristiansand vest - Søgne øst.

Alternativ votering mellom

Hildegunn MT Schuffs forslag fikk 1 stemme (1 MDG)

Planutvalgets innstilling fikk 24 stemmer (SP7, AP6, H4, KRF3, V1, FRP3)

Planutvalgets bemerkning -

  • Enstemmig vedtatt
  • Enstemmig vedtatt

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar kommunestyret den del av detaljregulering for Kristiansand vest – Søgne øst som ligger i Songdalen kommune, sist datert 29.05.2017, med bestemmelser sist datert 29.05.2017.

Kommunestyret vil bemerke til saken:

  • Kort bru over Bukksteinsvannet for å sikre best mulig ny atkomstvei til Mjåvann som er regionens største industriområde med stadig ekspansjon, økende antall arbeidsplasser og økende tungtransport.
  • Løsmassetunnel ved Volleberg med 200 meters lengde. Planområdet på en liten del av dette ligger i Søgne kommune, men hensynet til innbyggerne og omgivelsene ved Volleberg i Songdalen veier svært tungt. Sammenhengende løsning på/ved kommunegrensen i denne saken bør ikke begrense Songdalen, og økt lengde på løsmassetunnelen har ingen konsekvenser for nabokommunen. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om vedtaket.

Klagen sendes til:
Songdalen kommune v/teknisk enhet
Postboks 53
4685 Nodeland

Dokumenter i saken

Sak 29/17 i kommunestyret 21. juni 2017.


Publisert: 26.06.2017 09:22
Sist endret: 27.06.2017 10:52