Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høring: Gang- og sykkelveg Vatneli - Finsland bedehus

Forslag til endring av detaljregulering for gang- og sykkelveg Vatneli - Finsland bedehus legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Vedtak

Planutvalget i Songdalen kommune fattet i møte 19.01.2017 følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslova §12-10 legges forslag til endring av detaljregulering for gang- og sykkelveg Vatneli - Finsland bedehus ut på høring og offentlig ettersyn med følgende endringer:

Området B2 endres til et LNF område, og bestemmelsene harmoniseres med det, og innarbeides i planen.

Send uttalelse

Høringsuttalelse sendes fortrinnsvis via ELEKTRONISK SKJEMA
Eller per post til Songdalen kommune, teknisk enhet, postboks 53, 4685 Nodeland.
 
Merk med saksnr: 15/02604.

Frist for å gi høringsuttalelse er: 23.03.2017.

Dokumenter i saken

Vedtak

Saksfremlegg

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Plankart reguleringsendring revisjon 1

Datarapport grunnundersøkelser

Fv 461 Vatneli - Kilen - ingeniørgeologisk notat

ROS-analyse


Publisert: 06.02.2017 13:58
Sist endret: 07.02.2017 11:22