Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppstart av planarbeid - detaljregulering masseuttak Finsland

Stærk & Co. a.s. varsler på vegne av forslagsstiller Finsland Anlegg AS oppstart av planarbeid - detaljregulering for masseuttak Finsland, Songdalen kommune. Frist for merknader er 24.09.18.

Varsel om igangsetting av planarbeid

Det varsles med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8. Området skal detaljreguleres jf. pbl § 12-3. Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Formålet med planleggingen

Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for uttak av masser i berg. Etter uttak skal området istandsettes til jordbruksareal. Planarbeidet omfatter også omlegging av den kommunale Slottevegen langs Finsåna over en strekning på rundt 600 m. Denne strekningen har i dag dårlig horisontal- og vertikalkurvatur samt dårlig underbygning.

Planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kart.  Planområdet er større enn planlagt uttaksområde. Eksakt størrelse på uttaksområdet vil bli avklart i planprosessen. Planområdet har atkomst fra Slottevegen. Planområdet er på ca. 200 dekar og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer:
 

Omfatter hele eller deler av: 
GNR BNR
20 1-3, 8-9
22 6-7, 9, 26
204 3

Uttaksvolumet er grovt anslått til rundt 700 000 m3 og omfatter ca. 65 dekar.Planområdet er avsatt til LNF-formål og LNF-formål for spredt boligbebyggelse i kommuneplanen. Jordbruksarealene er i tillegg avsatt til hensynssone landbruk. Planen og tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Planen kommer ikke inn under forskriftens §§ 6 og 7 om planer som alltid skal konsekvensutredes, til det er uttaket for lite i areal og volum (minst 200 daa og/eller 2 millioner m3 masse), jf. krav i vedlegg I pkt. 19.Planen faller inn under forskriftens § 8, jf. forskriftens vedlegg II om planer og tiltak som skal vurderes. Planen vurderes ikke å berøre/komme i konflikt med punktene i § 10 annet ledd i forskrift om konsekvensutredning, og kommunen har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.

Forslagsstiller

Forslagsstillere er Finsland Anlegg AS. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 24.09.18 til
Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til
Stærk & Co. a.s., v/ Turid Hagelia Korshavn tlf 37 00 57 65, e-post:thk@staerk.no.

Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er blant saksdokumentene som er tilgjengelig.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling

Dokumenter i saken

Dokumenter knyttet til saken finner du linker til i tekst, samt at vi har samlet dem her:

Kunngjoringsbrev-Finsland.pdf

Kunngjoringskart-Finsland.pdf

Referat-oppstartsmote-Finsland.pdf

Planinitiativ---masseuttak-Finsland.pdf


Publisert: 28.08.2018 09:33
Sist endret: 28.08.2018 11:46