Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endelig vedtak for reguleringsplan G/S i Svarttjønnheia og tursti til Gratjønn

Melding om vedtak

Kommunestyret i Songdalen behandlet saken 14.02.2018 og fattet følgende vedtak:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12- 12 vedtas reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Svarttjønnheia og turveg til Gratjønn.

Vedtaket kunngjøres også i Søgne og Songdalen budstikke.

Klage

Part eller annen med rettslig klageinteresse kan klage på dette vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 1 – 9 og forvaltningslovens kap. 6. Klagefrist er 10.03.2018.

Eventuell klage sendes skriftlig til Songdalen kommune, teknisk enhet, boks 53, 4685 Nodeland. 

Dokumenter

17-00684-1 Planbeskrivelse 270996_1_1.pdf

171121- Plankart Svarttjønnheia

17-00684-1 ROS_analyse 271006_1_1.pdf

17-00684-27 2 gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsplan for G_S i Svartjønnheia 293980_15_1.pdf

17-00684-28 Planbestemmelser 294294_1_1.pdf

17-00684-31 Vedtak PLAN, 01022018, Sak 5_18, 2 gangs behandling og endelig vedtak av reguler 305206_1_1.pdf


Publisert: 16.02.2018 10:16
Sist endret: 16.02.2018 10:56