Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Melding om oppstart for planarbeid for Hortemo idrettspark

Frist for innspill 5. april 2018.

Oppstart for planarbeid

Songdalen kommune starter arbeid med detaljregulering for Hortemo idrettspark jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd.

Forslag til planavgrensing er vist på kartutsnittet under og omfatter eiendommene gnr. 104 bnr. 20-72-73-261-284-323 og 332 i Songdalen kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Kartutsnitt - forslag til planavgrensing


Formålet med planarbeidet er å detaljregulere for etablering av nytt idrettsanlegg med arealformålene idrettsanlegg, energianlegg, tjenesteyting/forsamlingslokale, kjøreveg med fortau og annen veggrunn samt parkering. Grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplanen vil være mulighetsstudiet for området utført av Songdalen kommune i 2014.

I kommuneplan for Songdalen vedtatt 2011 er området avsatt til formål for bolig og idrettsanlegg.

Mulighetsstudie

Mulighetsstudie Hortemo aktivitetspark.pdf

Send uttalelse

Høringsuttalelse sendes fortrinnsvis via ELEKTRONISK SKJEMA, per post til Songdalen kommune, eller e-post til postmottak@songdalen.kommune.no. Merk med saksnr: 18/00192.

Frist 5. april 2018.

Kontaktinfo

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Kay Christian Jørgensen, tlf 945 45 343 e-post kay.christian.jorgensen@songdalen.kommune.no


Publisert: 06.03.2018 13:28
Sist endret: 07.03.2018 08:02