Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedtak - Mindre endring av reguleringsplan Midtheia

Planutvalget behandlet søknaden 14.06.2017

Melding om vedtak - Mindre endring av reguleringsplan Midtheia vedtatt 01.09.2010, for tomtene 28 og 29 i felt C 8.

Vedtak

Planutvalget i Songdalen kommune behandlet søknaden i møte 14.06.2017 og fattet følgende vedtak

Votering

Enstemmig vedtatt

Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-14 vedtas mindre endring av reguleringsplanen for Midtheia, tomtene 26 til 29 i delfelt C 8.

Endringen er som følger:

For felt C8 gjelder høyder i plankart +/- 1 meter, tilførsel bestemmelsene og endring i plankart.Plankrav om underetasje for tomtene 28 & 29 i felt C8 faller vekk.Byggegrensen for tomt 29 justeres for å tilpasse bebyggelse uten underetasje.Linjer for planlagt bebyggelse fjernes for å tillate bebyggelse innenfor byggegrensen i felt C8.

Klage

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om vedtaket.

Klagen sendes til:

Songdalen kommune v/teknisk enhet
Postboks 53, 4685 Nodeland

Merkes Sak : 17/00662

Dokumenter i saken

17-00662-1 Plankart040517-A4 270054_1_1.pdf

17-00662-4 Melding om vedtak_MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN MIDTHEIA VEDTATT 01.09.2010 275435_2_0 (2).pdf

17-00662-2 Mindre endring av reguleringsplan Midtheia vedtatt 01.09.2010 for tomtene 26 ti 270165_10_1.pdf

17-00662-1 Mindre endring av reguleringsplan 270052_1_1.pdf

17-00662-1 Erklæring 270053_1_1.pdf


Publisert: 20.06.2017 09:35
Sist endret: 20.06.2017 10:35