Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedtak - områderegulering Mjåvann 3.

Kommunestyret i Songdalen behandlet områdereguleringsplan for Mjåvann 3 i møte 28.09.2016 (sak 46/16) og fattet følgende vedtak:

Vedtak

Med hjemmel i Pbl § 12.-2 vedtar kommunestyret områdeplan for Mjåvann 3, sist datert og revidert 22.06.2016, med følgende endringsforslag.

«§3 Rekkefølgekrav

3.8. Før det kan gis igangsettelse på områdene BI1 – BI7 skal det være opparbeidet trafikale løsninger for myke trafikanter langs Mjåvannsvegen fra E-39 fram til planområdet (delområdet SGS3)»

Votering

Enstemmig vedtatt

Dokumenter i saken

Overvannsvurdering Mjåvann 3

Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf

Saksframlegg -2. gangs behandling og endelig vedtak av områdereguleringsplan for Mjåvann 3.pdf

Vedlegg 1 - Plankart

Illustrasjon-3Dmodell av Mjåvann III.pdf

Områdereguleringsplan for Mjåvann III - Planbeskrivelse 


Publisert: 10.10.2016 10:11
Sist endret: 10.10.2016 10:38