Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skrefjell Platå - varsel om oppstart detaljregulering

Møvik byggetjenester AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Skrefjell Platå for utbygger Olaf Sørli, jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd.

Forslag til planavgrensing er vist på kartutsnittet under og omfatter foruten gnr. 104 bnr. 37 også bnr. 56, 175, 177, 178, 275, 392 og gnr. 201 bnr. 7 i Songdalen kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

 

Skrefjell Platå

 Last ned større versjon av kartet

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for terrassert bebyggelse til boligformål, med tilhørende infrastruktur, lekeplass og atkomstveg.

Tilkomst vil skje via etablert boligområde og kommunal veg (Skrefjelllvegen). Garasje på egen tomt (bnr. 178) skal rives for å etablere intern/privat adkomst. Det skal etableres lekeareal innen planområdet i tråd med kommunal standard og krav. Det etableres terrasserte leiligheter mot vest, inntil 10 boenheter.

I kommuneplanen er området avsatt til boligformål. Planarbeidet medfører ikke krav om konsekvensutredning. Området er varslet med størrelse for å sikre rundkjøring som allerede er regulert i gjeldende plan for Skrefjellområdet.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til planlegger:
- Møvik byggetjenester AS, Andøyfaret 19 b, 4623 Kristiansand
- e-post: anne@arkmovik.no innen 30. april 2017.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til planlegger Anne Karén Birkeland, tlf. 38 01 02 84 eller på e-post: anne@arkmovik.no


Publisert: 27.03.2017 13:40
Sist endret: 27.03.2017 13:50