Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vannmåler

Vannmåleravlesning 2019 - frist 15. november.

REGISTRER DIN VANNMÅLERSTAND

Avlesningsgebyr på kr. 1.312,50

Mottar ikke kommunen vannmålerstanden, kan kommunen komme å leser av vannmåleren. Jobben koster kr. 1312.50 og kommer på regningen for kommunale gebyrer. 

Avregning vannmåler kommer på egen faktura i desember

Avregning for abonnenter med vannmåler vil bli foretatt på en ekstra termin i år, 5. termin 2019. Noen har sikkert innbetalt for mye og vil ha penger til gode. Disse utbetales forløpende.

Her kan du lese mer om vannmåler

Avregning vannmåler kommer på egen faktura i desember

Egen faktura for vannmåleroppgjøret i 2019 .

Eierskifte

Ved eierskifte er det ikke nødvendig å melde av målerstand til kommunen.

Les mer om eierskifte og endring av fakturamottaker her.

Spørsmål om avlesingen?

Når skal vannmåleren avleses?

Vi sender ut vannmålerkort i begynnelsen av desember. Frist for avlesning er 31. desember.

Hvorfor må jeg lese av måleren?

Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Jeg er bortreist når måleravlesningen skal leveres. Hva gjør jeg?

Les av før du reiser bort eller når du kommer tilbake. På den måten får vi mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura. Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Kan jeg utsette svarfristen?

Nei, vi er avhengig av at du avleser innenfor den fristen som er satt. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at ikke fakturaproduksjon og utsendelse forsinkes.

Hvor står måleren?

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i nærheten av varmtvannsberederen. Den skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og skal ikke være bygget inn i vegg. Røret som kommer utenfra og inn til måleren må ikke ha avgreninger før måleren.

Hva skjer hvis jeg ikke leser av måleren?

Leser du ikke av måleren din vil kommunen mangle måleravlesingsdata. I slike tilfeller har vi rett til å fastsette forbruket skjønnsmessig, og sende faktura på bakgrunn av dette.

Jeg har tastet feil måleravlesning. Hva gjør jeg nå?

Har du tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.

Skal nuller og desimaler registreres ved måleravlesning?

Vi har registrert hvor mange siffer det er i telleverket på måleren som skal rapporteres – dette oppgis på målerkortet og du kan også se på forrige avlesning som står oppgitt på målerkortet og på web.

Start avlesningen fra venstre mot høyre. Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med.

Hvis du ser nøye på måleren ser du at enten i telleverket eller i kanten nedenfor telleverket står et komma og at tallene bak er enten røde eller har rød bakgrunn. Dette er desimaler og skal ikke rapporteres.

Demontering av vannmåler

Flytting eller fjerning av vannmåler

Vannmåler kan ikke flyttes eller fjernes uten kommunens samtykke. Ønsker du å flytte/demontere en vannmåler på grunn av oppussing, vannlekkasje eller andre årsaker, må du huske på at da må du innhente kommunens samtykke.

Det er kommunens forskrifter for vann- og avløpsgebyrer som fastsetter regelverket for bruk av vannmåler. I bilag tre finner du bestemmelser for bruk av vannmåler.

Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til kommunen. Kommunen forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av kommunens personell eller under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, fastsettes vannforbruket for vedkommende termin til antatt forbruk ganger 4.

Ved akutte hendelser som vannlekkasjer kontaktes kommunen på vakttelefon: 975 09 980. Ved planlagte arbeider, ta kontakt med kommunen på telefon 38 18 33 33, for avtale.

Egen vannmåler for utekrana?

"Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp)" heter det i forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Vanlige boliger vil ikke komme under begrepet "vesentlig" og vil derfor ikke få egen måler for utekran.

 


Publisert: 16.03.2016 19:48
Sist endret: 01.11.2019 10:14
Ingeniøravdelingen

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33

Kontaktperson: Kjetil Breistein

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 905 99 699

Kontaktperson: Inger Johanne Larsen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 907 53 915

Kontaktperson: Petter Jørgensen

Tittel: Avdelingsingeniør

Telefon: 415 35 041